ELLA BELLA BINGO TAKES A BICYCLE TOUR AROUND THE GLOBE